دانلود رایگان صدای آموزشی


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/01   |
بازدید
18 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش صدای ضمه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس ضمه برای کودکان-آموزش حرکت کوتاه ضمه-آموزش ضمه کشیده-طرح درس ضمهدانلود آموزش صدای ضمهبرای دانلود صداهای آموزش صدای ضمه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/01   |
بازدید
27 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش خود هیپنوتیزم استاد سالم جعفری را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش خود هیپنوتیزم صوتی-فایل صوتی خودهیپنوتیزم-خود هیپنوتیزم صوتی خیلی قوی-آموزش خود هیپنوتیزم استاد سالم جعفریدانلود صدای آموزش خود هیپنوتیزم استاد سالم جعفریبرای دانلود صداهای آموزش خود هیپنوتیزم استاد سالم جعفری با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/01   |
بازدید
24 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش کسره را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش کسره برای کودکان-آموزش صدای کوتاه کسره-آموزش کسره کشیدهدانلود صدای آموزش کسرهبرای دانلود صداهای آموزش کسره با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/01   |
بازدید
19 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش فتحه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش فتحه به کودکان-طرح درس فتحه برای کودکان-آموزش فتحهدانلود صدای آموزش فتحهبرای دانلود صداهای آموزش فتحه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/17   |
بازدید
45 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه یـ ی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه ی ی-شعر نشانه ی-آموزش نشانه ی پیش دبستانی-تدریس نشانه ی غیر آخر ی آخر-داستان نشانه ی ی کلاس اولدانلود صدای آموزش نشانه یـ ی برای دانلود صداهای آموزش نشانه یـ ی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/16   |
بازدید
47 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه و را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه واو-آموزش حرف واو کلاس اول-آموزش نشانه واو-آموزش نشانه واو برای پیش دبستانی-شعر نشانه ودانلود صدای آموزش نشانه وبرای دانلود صداهای آموزش نشانه و با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/16   |
بازدید
41 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه مـ م را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس خلاق نشانه م-شعر نشانه م-تدریس نشانه م-آموزش حرف م کلاس اولدانلود صدای آموزش نشانه مـ مبرای دانلود صداهای آموزش نشانه مـ م با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/15   |
بازدید
82 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ل را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه ل-آموزش نشانه ل با داستان-داستان نشانه ل-تدریس نشانه ل برای پیش دبستان-شعر نشانه لدانلود صدای آموزش نشانه لبرای دانلود صداهای آموزش نشانه ل با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/15   |
بازدید
61 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه گ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه گ-تدریس نشانه گ با داستان-نشانه گ کلاس اول-آموزش حرف گ با شعردانلود صدای آموزش نشانه گبرای دانلود صداهای آموزش نشانه گ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/14   |
بازدید
65 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ک را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش حرف ک با شعر-آموزش حرف ک با داستان-شعر نشانه ک-ایده تدریس نشانه کدانلود صدای آموزش نشانه کبرای دانلود صداهای آموزش نشانه ک با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/14   |
بازدید
84 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ق را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه ق-تدریس نشانه ق با داستان-آموزش نشانه ق کلاس اول دبستان-شعر نشانه ق-دانلود شعر نشانه قدانلود صدای آموزش نشانه قبرای دانلود صداهای آموزش نشانه ق با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/13   |
بازدید
75 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ف را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش نشانه ف پیش دبستانی-تدریس نشانه ف-شعر نشانه ف-داستان برای آموزش نشانه ف-داستان نشانه فدانلود صدای آموزش نشانه فبرای دانلود صداهای آموزش نشانه ف با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/13   |
بازدید
42 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه غـ غ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:داستان آموزش نشانه غ-داستان نشانه غ-شعر نشانه غ-آموزش نشانه غ پیش دبستانی-نشانه غ کلاس اولدانلود صدای آموزش نشانه غـ غبرای دانلود صداهای آموزش نشانه غـ غ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/12   |
بازدید
56 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه عـ ع را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر نشانه ع-تدریس نشانه ع-آموزش حرف ع کلاس اول-آموزش حرف عدانلود صدای آموزش نشانه عـ عبرای دانلود صداهای آموزش نشانه عـ ع با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/12   |
بازدید
42 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ظ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر کوتاه نشانه ظ-تدریس نشانه ظ با داستان-تدریس نشانه ظ-آموزش نشانه ظ برای پیش دبستانی-نمونه تدریس نشانه ظدانلود صدای آموزش نشانه ظبرای دانلود صداهای آموزش نشانه ظ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789