دانلود رایگان صدای آموزشی


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/17   |
بازدید
31 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه یـ ی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه ی ی-شعر نشانه ی-آموزش نشانه ی پیش دبستانی-تدریس نشانه ی غیر آخر ی آخر-داستان نشانه ی ی کلاس اولدانلود صدای آموزش نشانه یـ ی برای دانلود صداهای آموزش نشانه یـ ی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/16   |
بازدید
35 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه و را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه واو-آموزش حرف واو کلاس اول-آموزش نشانه واو-آموزش نشانه واو برای پیش دبستانی-شعر نشانه ودانلود صدای آموزش نشانه وبرای دانلود صداهای آموزش نشانه و با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/16   |
بازدید
34 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه مـ م را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس خلاق نشانه م-شعر نشانه م-تدریس نشانه م-آموزش حرف م کلاس اولدانلود صدای آموزش نشانه مـ مبرای دانلود صداهای آموزش نشانه مـ م با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/15   |
بازدید
56 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ل را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه ل-آموزش نشانه ل با داستان-داستان نشانه ل-تدریس نشانه ل برای پیش دبستان-شعر نشانه لدانلود صدای آموزش نشانه لبرای دانلود صداهای آموزش نشانه ل با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/15   |
بازدید
52 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه گ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه گ-تدریس نشانه گ با داستان-نشانه گ کلاس اول-آموزش حرف گ با شعردانلود صدای آموزش نشانه گبرای دانلود صداهای آموزش نشانه گ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/14   |
بازدید
50 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ک را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش حرف ک با شعر-آموزش حرف ک با داستان-شعر نشانه ک-ایده تدریس نشانه کدانلود صدای آموزش نشانه کبرای دانلود صداهای آموزش نشانه ک با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/14   |
بازدید
55 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ق را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه ق-تدریس نشانه ق با داستان-آموزش نشانه ق کلاس اول دبستان-شعر نشانه ق-دانلود شعر نشانه قدانلود صدای آموزش نشانه قبرای دانلود صداهای آموزش نشانه ق با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/13   |
بازدید
48 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ف را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش نشانه ف پیش دبستانی-تدریس نشانه ف-شعر نشانه ف-داستان برای آموزش نشانه ف-داستان نشانه فدانلود صدای آموزش نشانه فبرای دانلود صداهای آموزش نشانه ف با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/13   |
بازدید
34 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه غـ غ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:داستان آموزش نشانه غ-داستان نشانه غ-شعر نشانه غ-آموزش نشانه غ پیش دبستانی-نشانه غ کلاس اولدانلود صدای آموزش نشانه غـ غبرای دانلود صداهای آموزش نشانه غـ غ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/12   |
بازدید
35 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه عـ ع را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر نشانه ع-تدریس نشانه ع-آموزش حرف ع کلاس اول-آموزش حرف عدانلود صدای آموزش نشانه عـ عبرای دانلود صداهای آموزش نشانه عـ ع با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/12   |
بازدید
33 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ظ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر کوتاه نشانه ظ-تدریس نشانه ظ با داستان-تدریس نشانه ظ-آموزش نشانه ظ برای پیش دبستانی-نمونه تدریس نشانه ظدانلود صدای آموزش نشانه ظبرای دانلود صداهای آموزش نشانه ظ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/11   |
بازدید
31 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ط را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه ط-درس ط کلاس اول-شعر نشانه ط-تدریس نشانه ط با داستاندانلود صدای آموزش نشانه طبرای دانلود صداهای آموزش نشانه ط با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/11   |
بازدید
37 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه صـ ص را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش حرف ص با داستان-تدریس نشانه ص-شعر نشانه ص-نشانه ص کلاس اول-شعر کودکانه با حرف صدانلود صدای آموزش نشانه صـ صبرای دانلود صداهای آموزش نشانه صـ ص با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/10   |
بازدید
36 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ز را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه ز-تدریس نشانه ز با داستان-شعر نشانه ز-نشانه ز کلاس اولدانلود صدای آموزش نشانه زبرای دانلود صداهای آموزش نشانه ز با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/10   |
بازدید
40 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه ر را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش نشانه ر پیش دبستانی-آموزش نشانه ر با شعر-تدریس نشانه ر-تدریس نشانه ر با داستان-نشانه ر کلاس اولدانلود صدای آموزش نشانه ربرای دانلود صداهای آموزش نشانه ر با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789