دانلود رایگان صدای اشیا

افکت صدای افتادن اشیا-افکت صدای قطع شدن تلفن-صدای چرخ خیاطی-افکت صدای بیسیم


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/22   |
بازدید
66 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای ماهیگیری را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدای قرقره ماهیگیری-دانلود افکت صدای ماهیگیری-صدای کلاج چرخ ماهیگیریدانلود افکت صدای ماهیگیریبرای دانلود صداهای ماهیگیری با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/15   |
بازدید
198 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای تراشیدن مداد را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدا تراشیدن مداد-دانلود افکت صوتی تراش مداد-دانلود صدای مداد تراشدانلود صدای تراشیدن مدادبرای دانلود صداهای تراشیدن مداد با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/15   |
بازدید
152 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای بر زدن پاسور را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدا بر زدن پاسور-افکت صدای ورق زدن کارت-صدای بر زدن پاسور خفندانلود صدای بر زدن پاسوربرای دانلود صداهای بر زدن پاسور با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/10   |
بازدید
125 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای پازل را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صوتی بازی پازلی-صدای پازل-دانلود افکت صوتی بازی پازلدانلود صدای پازلبرای دانلود صداهای پازل با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/10   |
بازدید
130 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قوطی قرص را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدای قرص-افکت صوتی صدای قوطی قرص-صدای قوطی قرصدانلود صدای قوطی قرصبرای دانلود صداهای قوطی قرص با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/08   |
بازدید
133 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای بازی دومینو را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود فایل صدای ریختن دومینو-دانلود افکت صدای domino-صدای بازی دومینودانلود صدای بازی دومینوبرای دانلود صداهای بازی دومینو با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/02   |
بازدید
233 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای کلیک موس را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای موس کامپیوتر-دانلود افکت صوتی دابل کلیک موس-دانلود افکت صدای کلیک موس-افکت صوتی رایگان صدای کلیک موسدانلود افکت صدای کلیک موسبرای دانلود صداهای کلیک موس با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/13   |
بازدید
339 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای چیدن وسایل را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدای گذاشتن اشیاء-دانلود صدای مرتب کردن وسایل-دانلود صدای جا به جا کردن اشیادانلود صدای چیدن وسایل برای دانلود صداهای چیدن وسایل با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/13   |
بازدید
299 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دستمال کاغذی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدا جعبه دستمال کاغذی-افکت صدا دستمال کاغذی-افکت صدای دستمال کاغذی و دستمال توالت-دانلود افکت صوتی پاره کردن دستمال توالتدانلود افکت صدای دستمال کاغذی برای دانلود صداهای دستمال کاغذی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/13   |
بازدید
184 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای تی کشیدن را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای تی کشیدن سالن-صدای تی زدن سرامیک-دانلود افکت صدای تیدانلود صدای تی کشیدنبرای دانلود صداهای تی کشیدن با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/12   |
بازدید
340 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوختن کاغذ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدای سوختن کاغذ-صدای سوختن کاغذ-سوختن کاغذ صوتیدانلود صدای سوختن کاغذبرای دانلود صداهای سوختن کاغذ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/12   |
بازدید
208 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای تکاندن لباس خیس را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدای تکاندن و آویز کردن لباس های خیس-افکت صدا پارچه خیس-صدای تکاندن پارچه خیسدانلود صدای تکاندن لباس خیسبرای دانلود صداهای تکاندن لباس خیس با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/12   |
بازدید
218 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای چوب پنبه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدا چوپ پنبه-دانلود افکت صدای درآوردن چوب پنبه-دانلود افکت صدا چوب پنبه بطری نوشیدنیدانلود افکت صدای چوب پنبهبرای دانلود صداهای چوب پنبه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/12   |
بازدید
332 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای خالی شدن باد را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدا باد خالی کردن-دانلود افکت صوتی خالی شدن باد-افکت صوتی صدای خالی کردن باد لاستیکدانلود صدای خالی شدن بادبرای دانلود صداهای خالی شدن باد با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/10   |
بازدید
381 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای پاندول ساعت را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صوتی صدای پاندول ساعت-افکت صدا پاندول ساعت-دانلود افکت صدای پاندول ساعت با چندین حالت مختلف-صدای ساعت پاندول دار-دانلود افکت صدا آونگ ساعت تیک تاکدانلود صدای پاندول ساعتبرای دانلود صداهای پاندول ساعت با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789